REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

W celu zarejestrowania się na warsztaty należy przy użyciu poniższego formularza dokonać zgłoszenia uczestnictwa.
Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z akceptacją regulaminu, którego pełna treść jest do pobrania poniżej.
W ramach uczestnictwa otrzymają Państwo prawo udziału w warsztatach, wyżywienie podczas warsztatów a także certfikat potwierdzający udział w warsztatach.
Koszt udziału w warsztatach wynosi:
199,00 złotych* (cena regularna - 399,00 złotych pomniejszona o wysokość wsparcia sponsorów w kwocie 200,00 złotych) 

Liczba uczestników warsztatów w Łodzi jest ograniczona do 460 osób. Na dzień 2.04.2018 liczba dostępnych miejsc wynosi 223
* do 31 marca opłata wynosiła 129,00 złotych. Osoby, które wysłały zgłoszenie do 31 marca i dokonały/ją opłaty w terminie podanym na fakturze proforma są objęte w/w opłatą. W przypadku braku opłaty następuje wykreślenie z listy uczestników i  obowiązuje nowa rejestracja oraz cena 199,00 złotych
REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. 2014.1182) Organizator Warsztatów nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika traktowane są̨ jako zbiór doraźny zgodnie z brzmieniem ustawy UOODO, stanowią informacje poufne i służą̨ tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem Warsztatów w czasie organizacji i przebiegu Warsztatów. Po zakończeniu Warsztatów dane osobowe ulegną zniszczeniu zgodnie z zapisem ustawy o zbiorach doraźnych.